หมวดหมู่ : อบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
หัวข้อ : การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์
โดย : wiphaphan
อ่าน : 803
อังคาร ที่ 13 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ได้แจ้งประชาสัมพันธ์

ให้ศึกษานิเทศก์ทุกคน ยกเว้นศึกษานิเทศก์เกษียณอายุราชการ ปี 2564 ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา 

ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2564 และเข้ารับการพัฒนาดังกล่าวขางต้น ระยะที่ 1 ผ่านระบบ

ออนไลน์ (Webinar) ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564