หมวดหมู่ : แผนขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม. 21
เรื่อง : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21
โดย : wiphaphan
เข้าชม : 626
พุธ ที่ 29 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
พิมพ์  

การบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ
          การจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
มีการบูรณาการการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กับจรรยาบรรณวิชาชีพ ใน  ดังนี้
 
        1. การสร้างบรรทัดฐานและค่านิยม ในการจัดการเรียนรู้บูรณาการด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ครูทุกคนจะต้อง
นำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน โดยมีเพื่อนคู่คิด (Buddy Teacher ) ในการศึกษาชั้นเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการและศักยภาพของผู้เรียน โดยครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนร่วมกัน   โดยครูจะต้องหารูปแบบวิธีการ
สอนตามหลักวิชาชีพครู  ที่สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามที่ต้องการ ด้วยความรักความเมตตา ไม่เลือกปฏิบัติ   โดยร่วมกันวางแผน    กำหนด Model  Teacher ผู้ร่วมพัฒนา  กำหนด Buddy Teacher เพื่อนครูที่ร่วม PLC   ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา  ร่วมกันการออกหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้   ร่วมกันประเมินผลหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้
          3. การร่วมมือร่วมพลังในการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยการศึกษาชั้นเรียน
ของ Model  Teacher ร่วมพัฒนา  กับ Buddy Teacher เพื่อนครูที่ร่วม PLC
          4. การเปิดรับการชี้แนะการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกตการสอน  โดยผู้นิเทศภายใน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน  ครูฝ่ายวิชาการ เพื่อนร่วมงาน และผู้นิเทศภายนอก
5. การสนทนาที่สะท้อนผลการปฏิบัติงาน สะท้อนผลการสังเกตการสอน ตามประเด็นที่กำหนด
เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จนบรรลุเป้าหมายเกิดเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)