[ ict2507 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
สมชาย เกียรต์ิสม
ชื่อเล่น : 
ชาย
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/3/2507
อายุ : 
55
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ict-som@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
การศึกษา : 
ปริญญาโท