รายงาน ก.ต.ป..น. ปีการศึกษา 2563 เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) เกียรติบัตร โครงการพัฒนาคุณภารนิเทศฯ 2564 สพม 21 องค์กรคุณธรรม การนิเทศการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 การประชุม Conference  โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รางวัล A One Day Trip in Nongkhai by PTK. เที่ยวหนองคายใน 1 วัน การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย สพม.21 เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คุณธรรมต้นแบบ