สพม 21 องค์กรคุณธรรม การนิเทศการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2563 การประชุม Conference  โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 รางวัล A One Day Trip in Nongkhai by PTK. เที่ยวหนองคายใน 1 วัน การดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โรงเรียนน้ำสวยวิทยา  อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย สพม.21 เพลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 คุณธรรมต้นแบบ