ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.235.184.215     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 912 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย

สานพลังประชารัฐ สพม.นค
สานพลังประชารัฐ สพม.นค
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 

  

รายงาน ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ปีการศึกษา 62
    เรื่อง : รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21

เจ้าของผลงาน : ดร.วชิรดล คำศิริรักษ์
พุธ ที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 262    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภายใต้โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทาโดยคณะอนุกรรมติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ตามคาสั่งที่ 102 /2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
7 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 2) การดำเนินงานด้านวิชาการ 3) การดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป 4) การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล 5) การดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ 6) การดำเนินงานโครงการตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา เพื่อนาผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา2563 และ แผนปฏิบัติการ ปี 2563 เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช และเพื่อรายงานการจัดการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสำธารณชน ตามมาตรา 39(4) แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก คือ

          1. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ
          2. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย
          3. ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช
          4. ผลการประเมินความพึงพอใจการนิเทศของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.
          5. ข้อเสนอแนะ

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้
          1. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณ จำนวน 5 โรงเรียน พบว่า
                   ด้านวิชาการ ผลการพัฒนาในระดับ ดีเยี่ยม จำนวน 2 โรงเรียน ระดับดี 3 โรงเรียน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี
                   ด้านบริหารทั่วไป ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 โรงเรียน ระดับดี 1 โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
                   ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 โรงเรียน
                   ด้านการบริหารงานงบประมาณ ผลการพัฒนาในระดับดีเยี่ยม จำนวน 3 โรงเรียน ระดับดี 2 โรงเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม
          2. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย โรงเรียนในสหวิทยาเขต จำนวน 5 โรงเรียน พบว่ามีโครงการ จำนวน 35 โครงการ ระดับคุณภาพของการประเมินโครงการ พบว่า ระดับคุณภาพ A 4 จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 51.43 ระดับคุณภาพ A 3 จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.57
          3. ผลงานดีเด่นวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช จำนวน 5 โรงเรียน พบว่ามีรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี 11 เรื่อง แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน 4 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 36.40 ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.54 ด้านบริหารงานบุคคล
จำนวน - เรื่อง และ ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.09
          4. ผลการประเมินความพึงพอใจ การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21(ก.ต.ป.น.) โรงเรียนในสหวิทยาเขตพิสัยสรเดช ที่มีต่อคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. พบว่า ภาพรวม ผู้รับการ
นิเทศมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.21
รายงาน ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ปีการศึกษา 62 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21 8/เม.ย./2563