[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.230.1.126     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 873 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นายศุภชัย จันทระ
นางศิริพร ตริยาวธัญญ
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 

  

ผลงานทางวิชาการทั้งหมด    
  ค้นตามหมวด :    
8/เม.ย./2563 : รายงาน ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ปีการศึกษา 62
รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21 ( 41 / )
    เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามกรอบกลยุทธ์หลัก สพฐ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ตระหนักในภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่
3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 2 ครั้ง.
29/ม.ค./2563 : รายงานโครงการ
รายงานผลการศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ ( 33 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  รับผิดชอบในส่วนการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( 57 / )
    การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ( 56 / )
    บทความทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
19/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ( 548 / )
    
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.
16/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 445 / )
    เรื่อง แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 Subject: Approach
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
6/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 503 / )
    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา (1) ผลการดำเนินการตามกร
4.5 stars เฉลี่ย : 4.5 จาก 4 ครั้ง.
6/ธ.ค./2561 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( 693 / )
    ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วิจัย กฤษพงศ์ อยู่เย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61
รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61 ( 528 / )
    รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มงานเลขาน
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ( 518 / )
    รายงานโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 จัดทำโดย นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานผลการดำเนินโค
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>