ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.235.184.215     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 912 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย

สานพลังประชารัฐ สพม.นค
สานพลังประชารัฐ สพม.นค
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
11/มิ.ย./2564 : ผลงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงานบุคคล
การสรรหาพนักงานราชการ ( 65 / )
    

การสรรหาพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ปี 2564


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/เม.ย./2563 : รายงาน ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ปีการศึกษา 62
รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21 ( 262 / )
    เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามกรอบกลยุทธ์หลัก สพฐ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ตระหนักในภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ม.ค./2563 : รายงานโครงการ
รายงานผลการศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ ( 187 / )
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  รับผิดชอบในส่วนการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( 259 / )
    การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ส.ค./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ( 288 / )
    บทความทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ( 803 / )
    
      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 675 / )
    เรื่อง แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 Subject: Approach
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ก.พ./2562 : งานวิจัยการศึกษา
รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( 753 / )
    การวิจัยนี้เป็นการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อศึกษา (1) ผลการดำเนินการตามกร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ธ.ค./2561 : งานวิจัยการศึกษา
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ( 797 / )
    ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ผู้วิจัย กฤษพงศ์ อยู่เย็น สถานศึกษา โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ธ.ค./2561 : รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61
รายงานโครงการ ก.ต.ป.น. 61 ( 622 / )
    รายงานโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประจำปีงบประมาณ ๒๕61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มงานเลขาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>