ผลงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงานบุคคล
15/มิ.ย./2564

งานวิทยฐานะ

งานวิทยฐานะ


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : patrada
ผลงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงานบุคคล
15/มิ.ย./2564

การเลื่อนเงินเดือนข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ, โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบกรมบัญชีกลาง (จ่ายตรงเงินเดือน)

การเลื่อนเงินเดือนข้ารากชารครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ, โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบกรมบัญชีกลาง  (จ่ายตรงเงินเดือน)


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : thongpraka
งานวิจัยการศึกษา
14/มิ.ย./2564

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก.พ.7


1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 9 ครั้ง.

 โดย : จิดาภา
ผลงานวิชาการกลุ่มบริหารงานงานบุคคล
11/มิ.ย./2564

การสรรหาพนักงานราชการ

การสรรหาพนักงานราชการ สพม.หนองคาย ปี 2564


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : แว่นทิพย์
รายงาน ก.ต.ป.น. สหวิทยาเขต ปีการศึกษา 62
8/เม.ย./2563

รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21

เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามกรอบกลยุทธ์หลัก สพฐ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้ตระหนักในภาระหน้าที่รับผิดชอบที่จะพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่

3.5 stars เฉลี่ย : 3.5 จาก 5 ครั้ง.

 โดย : guest
รายงานโครงการ
29/ม.ค./2563

รายงานผลการศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  รับผิดชอบในส่วนการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เพื่อเป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wachi69
งานวิจัยการศึกษา
11/ส.ค./2562

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : guest
งานวิจัยการศึกษา
11/ส.ค./2562

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม

บทความทางวิชาการ การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : guest
งานวิจัยการศึกษา
19/ก.พ./2562

การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)

      การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพ หาดัชนีประสิทธิผล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 7 ครั้ง.

 โดย : guest
งานวิจัยการศึกษา
16/ก.พ./2562

แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

เรื่อง แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 Subject: Approach

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan

Popular Post

2/ต.ค./2561
โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
26/ก.ย./2561
นวัตกรรมนักเรียน หุ่นยนต์เก็บขยะไบด์เอ๊กเซอไซด์ Thailand 4.0 By Studio นักเรียน
1/ต.ค./2561
ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม
2/มิ.ย./2560
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
2/มิ.ย./2560
หน่วยการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2/มิ.ย./2560
วันมาฆบูชา
2/มิ.ย./2560
อันตราที่คุณไม่คาดคิดจาก\" แอพ \" ใน Facebook
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะ
2/มิ.ย./2560
การสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสพม.21
2/มิ.ย./2560
หน่วยการจัดการเรียนรู้ต้นแบบกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Categories