การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์  เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานการบริหาร

จัดการการศึกษา และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ 

ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 2) หาคุณภาพของกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  3) ศึกษาผลการพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย   ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  4) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน   กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัย เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแกนนำโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร   ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  จำนวน 14 คน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ศึกษาตัวแปร การใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  ที่ส่งผลต่อ การใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C   ประกอบด้วย ผลการพัฒนางานวิชาการ ผลการพัฒนางานบริหารทั่วไป ผลการพัฒนางานบริหารงานบุคล ผลการพัฒนางานงบประมาณ ผลการดำเนินตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพ และ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  ในด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ระยะเวลาในการวิจัย  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

(มิถุนายน  2564 – กันยายน 2564)

              ผลการวิจัยพบว่า
                  1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย พบว่า ด้านวิชาการ ประเด็นที่ต้องนำมาพัฒนา คือ การจัดการระบบนิเทศภายในตามมาตรฐานการดำเนินงานนิเทศภายใน ด้านบริหารทั่วไป ประเด็นที่ต้องนำมาพัฒนา คือ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ด้านการบริหารงานบุคคล ประเด็นที่ต้องนำมาพัฒนาคือ ด้านการพัฒนาครูและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ  ด้านบริหารงบประมาณประเด็นที่ต้องนำมาพัฒนา คือ  ทางการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  และด้านนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ประเด็นที่นำมาพัฒนาคือ การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  (3R8C)

 

ความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  คุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 4.33 ความเหมาะสมของคู่มือแนะนำการใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C 

มีคุณภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก  ค่าเฉลี่ย 4.28  ความเหมาะสมของแผนการนิเทศ คุณภาพโดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  4.16

                  3. ผลการใช้กระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C   พบว่า ครูแกนนำที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมตามกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C  มีคะแนนหลังการนิเทศ เพิ่มขึ้นกว่าก่อนการใช้กระบวนการกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 63.63 และข้อมูล

                  เชิงคุณภาพ พบว่า  ด้านการบริหารงานวิชาการ  มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ 

แนวทางการพัฒนาระบบนิเทศภายในฝ่ายบริหารวิชาการ ด้วย NKWIT Model  ด้านการบริหารงานบริหารทั่วไป  มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ แนวทางการพัฒนาระบบและสารสนเทศของโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ด้านการบริหารงานบุคคล  มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ แนวทางการการพัฒนาระบบนิเทศภายในเพื่อพัฒนาบุคลากรสู่วิทยฐานะและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีผลงานเชิงประจักษ์ คือ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา และด้านการดำเนินงานนโยบาย สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ  พบว่า ครูแกนนำทั้ง 4 ฝ่าย นำกระบวนการพัฒนางานที่พัฒนาขึ้น มาใช้ในด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้นคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ ได้ระดับคุณภาพ 4 ทุกด้าน

                  4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C   พบว่า ความพึงพอใจของครูแกนนำต่อกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.30

 

คำสำคัญ   การพัฒนา  โรงเรียนคุณภาพ กระบวนการพัฒนางาน


 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป