รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกั

รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2564  ภาคเรียนที่ 1 ไตรมาสที่ 3 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี

 

รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย  มีวัตถุประสงค์  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำผลการนิเทศ ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกับโรงเรียนในสหวิทยาเขต  ตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนา คุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2564  เพื่อค้นหาวิธีปฏิบัติที่การดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี ที่สอดคล้องกับแผนนิเทศบูรณาการ ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณภาพครู และด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายจังหวัด  และนำไปวางแผนพัฒนาร่วมกัน ในระบบบุคคล ระดับกลุ่มงาน ระดับสถานศึกษา  ระดับสหวิทยาเขต และระดับเขตพื้นที่การศึกษา  นำจุดเด่นที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี

ไปเผยแพร่และขยายผลต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   ต่อไป

 

เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 3 ประเด็นหลัก คือ 

  1. ผลการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา  13 ประเด็นหลัก         
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจ

3. การนำผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนา

รายละเอียดของรายงานผลการนิเทศ  สรุปได้ดังนี้

 

1. ผลการดำเนินงานตามนโยบายสพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา  13 ประเด็นหลัก         

1.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

1) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(Covid 19)    พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  6  แห่ง จัดการเรียนการสอนแบบ Onsite    ครูมีสื่อ/คลิปการสอน เตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสังคมวิทยา โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม โรงเรียนพระพุทธบาทพิทยาคม  และ โรงเรียนพานพร้าว                      

2) ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษา  (1) ด้านหลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตร

สมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้ (2)  ระบบนิเทศภายในโรงเรียน  พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จำนวน 6 โรงเรียน มีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ควรได้รับกาพัฒนา

 

3) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (1) การส่งเสริมการเรียนรู้   (2)  ด้านการ

จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)  (3) ด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน (4) ด้านการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  5) ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียนมีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ควรได้รับกาพัฒนา

  1. การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564 (1) ด้านความปลอดภัย 

(2) ด้านโอกาส 3) ด้านคุณภาพ (4) ด้านประสิทธิภาพ  พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน   มีการดำเนินการแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ควรได้รับกาพัฒนา

            2. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย

                        1) ด้านการนำหลักสูตรสถานศึกษา  8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน   ปรับปรุงปี 2560 ตามคำสั่ง สพฐ.ที่ 30/2561 ลว 5 มค. 2561 มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา ครบ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มีเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินของสถานศึกษา 

แต่ยังต้องปรับปรุงในประเด็นรายวิชาเพิ่มเติมต้องมีเอกสารหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม

และการออกแบบหน่วยการเรียนรู้  ควรได้รับกาพัฒนา 

           1.1) ผลการประเมินการออแบบหน่วยการเรียนรู้ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ 

โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  อยู่ในระดับมาก จำนวน 5 โรงเรียน 

                        1.2) ผลการประเมินการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน พบว่า ผ่านเกณฑ์คุณภาพ  อยู่ในระดับมาก

2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้  พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 

6 โรงเรียน มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามโครงสร้างรายวิชา ของเอกสารประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแผนการจัดการเรียนรู้ ของหน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบ ตามโครงสร้างรายวิชาของ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ของสถานศึกษา มีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ตามที่ออกแบบสู่การปฏิบัติจริง  มีการบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้  แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมครูทุกคน ต้องได้รับการพัฒนาในเรื่องการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                    3) ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน  มีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้   มีสื่อการจัดการเรียนรู้ประเภทคลิป VDO และสื่อประเภทอื่น ๆ ยังไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   ครูผู้สอนใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ ยังไม่ถึงร้อยละ 50 ของครูผู้สอน และยังไม่มีรายงานการใช้สื่อสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ ต้องได้รับการพัฒนา

 

 

4) ด้านการพัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร พบว่า  โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน มีการกำหนดบทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการวัดและประเมินผลระดับสถานศึกษา (การอนุมัติผลการเรียน , การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ , การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจพัฒนาผู้เรียน) มีแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา นักเรียนมาที่มีผลการเรียน “0” “ร” และ “มส” มีระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) (ปพ.1) เอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา(ประกาศนียบัตร) (ปพ.2) และแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา(ปพ.3) 

มีการรายงานผลการประเมินในระบบ SGS และรายงานการแก้ไขปัญหา นักเรียนมาที่มีผลการเรียน “0” “ร” และ “มส”

5) ด้านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า โรงเรียนในสห

วิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน    ยังต้องปรับปรุงการเขียนรายงานให้ถูกต้องตามรูปแบบ

                    6) ด้านการจัดระบบนิเทศภายใน  พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน มีแผนงาน/โครงการแผนนิเทศภายในโรงเรียน  มีการดำเนินการนิเทศภายในตามแผนนิเทศภายในโรงเรียน   โดยคณะกรรมการ การตรวจสอบปรับปรุงการดำเนินการนิเทภายในโรงเรียน  มีรายงานผลการนิเทศภายในโรงเรียนและนำผลไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ยังต้องปรับปรุงการให้ครบคลุมทุกด้าน อย่างเป็นระบบ

7) ด้านการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : professional  Learning  Community 

ในสถานศึกษา จากการตรวจหลักฐาน  พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน 

มีแผนงาน/โครงการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษามีการนำกระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามนิเทศและประเมินผลกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน และยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน นวัตกรรม  PLC  ในสถานศึกษา  แต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และขาดความต่อเนื่องต้องได้รับการพัฒนา

8) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี 

จำนวน 6 โรงเรียน มีข้อมูลการประเมินบุคลิกด้านอาชีพและการศึกษาต่อของนักเรียนรายบุคคล ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มีแผนงาน/โครงการ การจัดกิจกรรมชุมนุม หรือชมรม ที่ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  จัดกิจกรรมบูรณาการใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ได้  มีรายงานการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกกิจกรรม  แต่ยังต้องพัฒนาด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา

9) ด้านการดำเนินการตามนโยบายของโรงเรียนในโครงการต่าง ๆ   พบว่า โรงเรียน

ในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย  มีแผนงาน/โครงการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย  มีการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย ทุกโครงการ  มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามนโยบาย ทุกโครงการ  แต่ยังต้องรับการพัฒนาด้านการเขียนรายงานผลการดำเนินงานให้ครบถ้วนสมบูรณ์

                    10) ข้อมูลครูที่ยังไม่ผ่านการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21   พบว่า  โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน   มีครู จำนวน 29 คน 

ยังไม่ผ่านการอบรมการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21  ได้แก่  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน 3 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 11 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน  2 คน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำนวน  

4 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน  2 คน   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  จำนวน  4 คน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  จำนวน 3 คน

3. โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หนองคาย

โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน นำเสนอผลการดำเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 ตามผลการประเมินตนเอง การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)  ตามประเด็นการประเมิน 4 ประเด็น  ได้แก่ 

  1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 ด้าน ของโรงเรียน 

1.1) ด้านการบริหารวิชาการ

1.2) ด้านการบริหารงาน

1.3) ด้านการบริหารงานบุคคล  

1.4) ด้านการบริหารงบประมาณ

            2) ผลการดำเนินโครงการตามนโยบายสพฐ.สพม.และ โรงเรียน

           3) ผลงานดีเด่น หรือวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา  (ตามผลการประเมิน 4 ด้าน และ ผลการดำเนินโครงการนโยบายสพฐ.สพม.และ โรงเรียน) 

            4) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564  (ตามนโยบายสพฐ./สพม.และ โรงเรียน)   

4. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พบว่า 

   โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จำนวน 6 โรงเรียน มีโครงร่างวิจัย ระดับโรงเรียน 

จำนวน 5 เรื่อง และ โครงร่างวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 144   เรื่อง

           5. การนิเทศติดตามการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  พบว่า

               โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน มีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการและด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน แต่ยังไม่พบการรายงานผลที่เป็นระบบ

6. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564  กิจกรรม กำกับ ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ   การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ 5  ประการ โรงเรียนสุจริต พบว่า

   6.1) โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน แต่การดำเนินงานยังไม่ชัดเจน

    6.2) โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จำนวน 6 โรงเรียน  มีแนวทางการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เปิดรายวิชาเพิ่มเติม  2 โรงเรียน บูรณาการการเรียนการสอนกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  2 โรงเรียนจัดในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  2 โรงเรียน

            7. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ 2564   พบว่า

                 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน จัดทำโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในโรงเรียน แต่การดำเนินงานยังไม่ชัดเจน

8. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ปีงบประมาณ 2564 พบว่า

   โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี จำนวน 6 โรงเรียน  รายงานในระบบแล้ว 5 อยู่ระหว่างส่งให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย รับรองผลการประเมินตนเอง

9. โครงการโรงเรียนคุณภาพคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี พบว่า  

     โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน  อยู่ในโครงการ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม และโรงเรียนวรลาโภนุสรณ์ มีการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบของโครงการ1 โรงเรียน

10. โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณบูรณาการทุกสาระการเรียนรู้ พบว่า 

       โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน  ครูผ่านการอบรมโรงเรียนละ 1 คนจำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนที่ไม่ครูผ่านการอบรม จำนวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม

และครูที่ผ่านการอบยังไม่ได้ขยายผลให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ

11.  การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  พบว่า 

       โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

12. การส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  พบว่า  

       โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน  มีการดำเนินการ 8 องค์ประกอบ แต่หลักฐานการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ต้องได้รับการพัฒนา

13. การนิเทศการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”  พบว่า 

      โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน   อยู่ในระหว่างดำเนินการ

2. การประเมินความพึงพอใจ 

ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการ

พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้แผนนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ระยะพัฒนา ปีการศึกษา 2564   พบว่า  ภาพรวมผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87       

3. การนำผลการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนา

จากผลการนิเทศการดำเนินตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ภายใต้ตามแผนนิเทศบูรณาการ  จำนวน

13 เรื่อง  พบว่า โรงเรียนในสหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน   ต้องพัฒนาเร่งด้วยให้สอดคล้องกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จำนวน 4 ประเด็นที่นำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนร่วมกัน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564    ดังนี้

1) การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติด้วยการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ 

2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 

3) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (Covid-19) และ 

4) การนิเทศภายในโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 

  1. สร้างครูแกนนำผู้นิเทศการศึกษาของสถานศึกษา
  2. ใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูทุกคนมีรายงานวิจัยในชั้นเรียน
  3. สถานศึกษาสร้างรูปแบบการพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง

 

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ความคิดเห็นที่ 1 อังคาร ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10:48:41
  ข้อความ :

    

สูตรสล็อต pg ว่าทำอย่างไรให้ได้กำไร ใช้ได้จริง สูตรเด็ด PG SLOT นำไปใช้ได้ชัวร์ อยากเล่นสล็อตให้ได้เงิน ต้องตามสูตรนี้ จุดประสงค์ในการเล่นสล็อตออนไลน์ ของนักเดิมพันหลายคน คงไม่แตกต่างกัน นั่นก็คือ การทำเงินจากการเล่น
โดย : PGSLOTAUTO1    ไอพี : 5.62.xxx.xxx


   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป