รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

 

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มี วัตถุประสงค์  1) เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย 2) เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ที่ส่งผลให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต  กิจกรรมดำเนินงาน  ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจากสภาพปัญหาที่ค้นพบจากผลการนิเทศ   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   ของโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต   นิเทศก่อนเปิดภาคเรียน จัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ  ระยะที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ตามผลการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจากสภาพปัญหาที่ค้นพบจากผลการนิเทศ    ระยะที่ 3 การสะท้อนผลการปฏิบัติงาน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ระยะที่ 4 การยกย่องเชิด

ชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน

 เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
 3. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ
 4. ปัญหาอุปสรรค 
 5. ข้อเสนอแนะ

     

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อส่งเสริมการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย เพื่อส่งเสริมให้ศึกษานิเทศก์พัฒนานวัตกรรมการนิเทศ ที่ส่งผลให้ครูผู้สอนโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ จัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 และ ศึกษาความพึงพอใจ ของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต 

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นวางแผน (Plan)  สร้างการรับรู้ 

การนำนโยบายการนิเทศสู่การปฏิบัติ  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ ความจำเป็นของการนิเทศภายในสถานศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการนิเทศสร้างความเข็มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา 9 ประเด็น จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศและคู่มือการนิเทศภายในโรงเรียน  สร้างความเข้าใจการใช้คู่มือการนิเทศ สำหรับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต  ประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้ประเด็นการนิเทศ พัฒนาศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษาทุกคนให้เป็นศึกษานิเทศก์มืออาชีพสามารถดำเนินการนิเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ขั้นปฏิบัติ (Do) ดำเนินการ ระหว่างเดือน  มิถุนายน – กรกฎาคม2564  โรงเรียน 31 โรง 6 สหวิทยาเขต  จัดทำแผนการนิเทศและกำหนดปฏิทินการนิเทศ   พัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ตามความ ต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยพิจารณาประเด็นการนิเทศ ที่เป็นจุดพัฒนาตามรูปแบบที่กำหนดร่วมกัน ระหว่างศึกษานิเทศก์และสถานศึกษา นิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  ขั้นตรวจสอบ (Check)  1) ตรวจผลงานการดำเนินงาน ใน Class Room  Line e-mail 

2) ตรวจเอกสารรายงาน โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 ประเด็น  3) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดบทเรียน ชุมชนนักปฏิบัติ สะท้อนผลการปฏิบัติงาน  4) ยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ผลงาน  (ระยะที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน) ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act)  นำผลการสะท้อนการปฏิบัติงานการโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด จำนวน 9 ประเด็น โรงเรียนในสหวิทยาเขต นิเทศชี้แนะประเด็นที่เป็นจุดพัฒนาของโรงเรียน จัดทำแผนนิเทศ ในวงรอบต่อไป 

๓. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ

 1. โรงเรียนในสังกัด 31 โรงเรียน  6 สหวิทยาเขตได้รับการนิเทศ โครงการนิเทศ

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา 9 ประเด็นหลัก 

อยู่ในระดับดีเยี่ยม พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 1. ความพึงพอใจ ของผู้รับการนิเทศที่มีต่อการนิเทศของศึกษานิเทศก์

ตามโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกัด สพม.หนองคาย  ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย  4.08  คิดเป็นร้อยละ 81.61

 1. โรงเรียนในสังกัด มีนวัตกรรมที่ได้จากการนิเทศภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาตามบริบท ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการนิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มี

รูปแบบการนิเทศที่หลากหลายวิธี  มีโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างได้  มีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้รับกายยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           4. ปัญหาและอุปสรรค 

            ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับโครงการคือการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปัจจัยหลายด้านเช่น  ด้านเวลา ด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต 

             5. ข้อเสนอแนะ

            จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขต ว่าจะต้องดำเนินการตามโครงการจนสำเร็จตามกระบวนการที่กำหนด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป