รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษามาจัดทำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมดำเนินงาน 1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา  2) จัดทำโครงร่างวิจัย 3) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนผลการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน  4) ปฏิบัติการภาคสนามเก็บข้อมูลการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน 5) เขียนรายงานการวิจัย 6) ประชุมนำเสนอผลงานวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องเชิดชูเกียรติ

เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
 3. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ
 4. ปัญหาอุปสรรค 
 5. ข้อเสนอแนะ

     

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  1) เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากร

ทางการศึกษามาจัดทำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมจากการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาที่นำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นวางแผน (Plan) จัดทำโครงการ

ส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา       

 แจ้งหนังสือราชการโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จัดทำคำสั่งและเอกสารประกอบการการดำเนินโครงการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลงานวิจัยของครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ   ขั้นปฏิบัติ (Do) ประชุมสร้างความเข้าใจโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    นิเทศการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ขั้นตรวจสอบ (Check)           ประเมินการจัดทำโครงร่างวิจัยโรงเรียนในสังกัด  ประชุมสะท้อนผลการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนในสังกัด ด้วยระบบ Online สรุปผลการจัดทำแผนพัฒนาตนเองสู่การจัดทำโรงร่างวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act)  นำผลการสะท้อนผลวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด เพื่อปรับปรุงแก้ไขนำสู่การการปฏิบัติจริงในวงรอบต่อไป   จัดทำแผนงานโครงการนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด  จัดทำแผนนิเทศโครงการนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

                   ๓. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ

 1. ผลที่เกิดกับครูผู้สอน  ครูได้รับการพัฒนาเป็นนักวิจัย  จำนวน 37 คน 

ครูผู้สอน มีโครงร่างวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1,036 เรื่อง

 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหา โดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

จำนวน 31 โรงเรียน 

 1. ผลที่เกิดกับ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

หนองคาย มีโครงร่างวิจัยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมการบริหารจัดการ และมีรายงานผลการวิจัย ข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 31 โรงเรียน

 1. ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีข้อมูลการ

ทำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนางาน มีผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา และรายงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

             4. ปัญหาและอุปสรรค 

                        ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับโครงการคือการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปัจจัยหลายด้านเช่น  ด้านเวลา ด้านงบประมาณดำเนินการ ด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต การกำกับติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา    

              5. ข้อเสนอแนะ

                5.1 จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขต ในการดำเนินการตามโครงการจนสำเร็จตามกระบวนการที่กำหนด 

                5.2 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนและกำกับติดตามการจัดทำรายงานวิจัย ทั้งในระบบบุคคล ระดับสถานศึกษา

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป