[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 34.239.165.134     
 • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 827 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  

  หมวดหมู่ : วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 21
เรื่อง : วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัด สพม. 21
โดย : wiphaphan
เข้าชม : 417
อาทิตย์ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ] ปักหมุดและแบ่งปัน
     

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 
รายงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21  จัดทำโดย
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ผลงานที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ทั้งในระดับสถานศึกษาและระดับบุคคล  เพื่อเป็นแบบปฏิบัติที่ดีในการเรียนรู้ร่วมกัน นำไปพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และนำผลวิธีปฏิบัติที่ดีไปพัฒนาต่อยอดและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
 
เนื้อหาเอกสารรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  มี   3  ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1  บทนำ  ประกอบด้วย  ความหมายวิธีปฏิบัติที่ดี  แนวการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี 
ตอนที่ 2 วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ตอนที่ 3 สรุปผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 
รายละเอียดของวิธีปฏิบัติที่ดี
 

 1. ประเภทของวิธีปฏิบัติที่ดี   ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี จำนวน 40 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ ประเภท ระดับสถานศึกษา  และประเภท บุคคล   วิธีปฏิบัติที่ดีประเภทสถาน จำนวน  32 เรื่อง
และประเภทบุคคล จำนวน  8 เรื่อง
 1. จำนวนผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี   โรงเรียนส่งผลงานวิธีปฏิบัติที่  จำนวน  40 เรื่อง  ดังนี้
                    2.1  เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนแบบศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) เพื่อพัฒนาผา
สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และส่งเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด(OpenApproach) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  
ผู้นำส่งผลงาน  นางสาวเวณิกา  ใชจอกแก้ว  ตำแหน่งครูผู้ช่วย
 1. เรื่อง โครงการมัคคุเทศก์จิตอาสา พัฒนาความรู้สู่อาเซียน  โรงเรียนน้ำสวยวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน  นายบุญมี  พาพิมพ์  ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้ำสวยวิทยา  
                    2.3 เรื่อง กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร  ผู้นำส่งผลงาน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
                    2.4 เรื่อง  โรงเรียนพุทธธรรม   โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร  
ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร  
                    2.5 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ  Zero Waste School  โรงเรียนกวนวันวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนกวนวันวิทยา
                    2.6 เรื่อง โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดสารเสพติดและอบายมุข   โรงเรียนพระธาตุ
บังพวนวิทยา  ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนพระธาตุบังพวนวิทยา
                    2.7 เรื่อง  โรงเรียนคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ   โรงเรียนฝางพิทยาคม
ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนฝางพิทยาคม
                    2.8 เรื่อง โครงการโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 
 
                    2.9 เรื่อง กระบวนการดำเนินการห้องสมุด 3 ดีเพื่อส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนพานพร้าว
ผู้นำส่งผลงาน นางศรีไพร สังฆะคุณ
                    2.10 เรื่อง “บันไดความรู้  บูรณาการผ่าน 4 ส สู่การอ่านที่ยั่งยืน”  ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 5  โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม  ผู้นำส่งผลงาน นางสาวยุภาพร   ยอดคีรี  ตำแหน่ง ครู
                    2.11 เรื่อง โครงการ TO BE  NUMBER  1  โรงเรียนท่าบ่อ  ผู้นำส่งผลงาน   โรงเรียนท่าบ่อ  
                    2.12 เรื่อง สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุก โรงเรียนถ่อนวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน นางปิยาภร สกุล โคตรชมภู   โรงเรียนถ่อนวิทยา
                    2.13 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนหนองนางพิทยาคม
ผู้นำส่งผลงาน  นายวีระศักดิ์  มาตย์นอก   ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม 
                    2.14 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมบูรณาการสาระการเรียนรู้ คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  
ผู้นำส่งผลงาน    นายโชคชัย  ศรีวิโรจน์วงศ์
                    2.15 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย
โดยใช้เทคนิค  เค ดับเบิ้ลยู ดี แอล(K W D L)  โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
ผู้นำส่งผลงาน โรงเรียนนาหนังพัฒนาศึกษา
                    2.16 เรื่อง โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 
ผู้ส่งผลงาน  นางประรารี   สกุล  คำเมืองแพน
                    2.17  การบริหารสถานศึกษาและการรับรู้การสนับสนุนการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการสอนของ  ครู โรงเรียนนาดีพิทยาคม   
ผู้นำส่งผลงาน นายรังสรรค์  จันทจร ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีพิทยาคม
                    2.18 เรื่อง สืบสานดนตรีไทย  โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
ผู้นำส่งผลงาน  นายปัญญา  ไข่พรมราช      กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม
                    2.19 เรื่อง การดำเนินงานเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
แบบมีส่วนร่วมด้วยกิจกรรม “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา”  โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม
ผู้นำส่งผลงาน   ชื่อ นายภูมินทร์  สกุล  คำอ้อ  ตำแหน่ง  หัวหน้างานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
                    2.20 เรื่อง การจักสานจากคล้า    โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์
ผู้นำส่งผลงานชื่อ นางอารีวรรณ   จุลโสม
                    2.21 เรื่อง กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน นายนราธิป  ฮุยนอก
                    2.22 เรื่อง การดำเนินงานตามแผนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนโนนคำพิทยาคม  ผู้นำส่งผลงาน   โรงเรียนโนนคำพิทยาคม 
                    2.23  เรื่องแนวทางป้องกันและแก้ปัญหา  นักเรียนที่ติด  0, ร, มส.  มผ  โรงเรียนปากคาดพิทยาคม  IRMA  MODEL  เออร์มา  โมเดล  ผู้นำส่งผลงาน   นางพานี   นาคเสน
                    2.24 เรื่อง ค่ายแก้ไขผลการเรียน  โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ผู้นำส่งผลงาน   นายธีรนันท์    วัฒนะการกุล ตำแหน่ง  ครู
 
 
                    2.26  เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NETรูปแบบ “สมสนุกพิทย์โมเดล”  โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม ผู้นำส่งผลงาน นายไสว วรรณพรามณ์
                    2.27 เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โรงเรียนบึงกาฬ ผู้นำส่งผลงาน             นายวุฒิไกร  คำแฝง 
                    2.28 เรื่อง การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในโรงเรียนวิถีพุทธสัมมาทิฐิ โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม  ผู้นำส่งผลงาน  โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
                    2.29 เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ โดยใช้ทฤษฎี ทางพุทธศาสตร์ ผ่านกระบวนการเพลงคุณธรรม โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์
ผู้นำส่งผลงาน  นายกิตติชัย   จันทกอง
                    2.30 เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Backward Design เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม  ผู้นำส่งผลงาน  นางสาวโชติมา  โรจนเศรษฐกุล
                    2.31 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล
ผู้นำส่งผลงาน  จ่าสิบเอกจักราชัย  คุณสมบัติ
                    2.32 เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยกระบวนการ STSS (System Approach, Teamwork, Socialization, Supervision Monitoring and Evaluation)  โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน  นางขนิษฐา  ขันขวา
                    2.33 เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
ผู้นำส่งผลงาน  นางสาวทิพวรรณ   นาเชียงใต้   โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม
                    2.34 เรื่อง โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ  หยุดภัยสังคมก้มหน้า  ด้วยธรรมมะในดวงใจ
(Be far from social media, Be near to dharma.) ผู้นำส่งผลงาน  นางสาวจินตนา  ดีดวงพันธ์ 
                    2.35 เรื่อง การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมในตนเอง ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเซกา  ผู้นำส่งผลงาน นางนภัสรา  พลวิวัฒน์
                    2.36 เรื่อง กระโดดให้ไกล ไปอย่างพอเพียง  โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก
ผู้นำส่งผลงาน นายวิเชียร หมื่นศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
                    2.37 เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำที่เน้นสมรรถนะวิชาชีพ
ในศตวรรษที่ ๒๑ : วิชาชีพระยะสั้น  โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
ผู้นำส่งผลงาน นายเศรษฐา  เพ็งคำปั้ง  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ   
                    2.38 เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) โดยผ่านกิจกรรมเรียนรู้  โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา  ผู้นำส่งผลงาน  นางดวงเดือน  บุญใส
                    2.39 เรื่อง หมัดชุดพิชิตเหรียญทอง โรงเรียนโสกก่ามวิทยา
ผู้นำส่งผลงาน  นายประสาน เบ้าทุมมา
                    2.40 เรื่อง โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
ผู้นำส่งผลงาน   นางสาวสุภาพร  นามสอน
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ที่หลากหลายรูปแบบ ตามวัตถุประสงค์
ของการเขียนวิธีปฏิบัติที่ดี ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. จัดประกวดผลงานวิธีปฏิบัติที่ดี  ประเภทสถานศึกษา   และประเภทบุคคล
 
ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับผู้บริหาร
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด พัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา อย่างเป็นระบบ  มีขั้นตอนกระบวนการพัฒนา   ระยะเตรียมการ ระยะพัฒนา  ระยะติดตามตรวจสอบและประเมินผล  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยกย่องเชิดชูเกียรติ ขยายผลต่อยอดผลงาน
 1. ส่งเสริมให้สถานศึกษา นำผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโอกาสต่าง ๆ เช่นในการประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษา
 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

วิธีปฏิบัติที่ดี โรงเรียนในสังกัด สพม. 215 อันดับล่าสุด

      วิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนในสังกัด สพม. 21 16/ธ.ค./2561
ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป