รายงานวิจัย
6/ก.พ./2565

การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C

การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขต
                    พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัต

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกั

รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรี

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานโครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21

รายงานโครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพที่ใช่

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ สู่การประกอบอาชีพที่ใช่

ปีงบประมาณ 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564
6/ก.พ./2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้

ปีงบประมาณ ๒๕64  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
บทความทางวิชาการ
5/ก.พ./2565

รายงาน ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564  


5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
13/ก.ค./2564

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง ที่  159/2564 ลงว

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
23/ม.ค./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29/ก.ค./2563
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29/ก.ค./2563
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21
7/มิ.ย./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7/มิ.ย./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
13/ก.ค./2564
รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!

Categories