รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563
13/ก.ค./2564

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง ที่  159/2564 ลงว

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไตรมาสที่ 2
7/มิ.ย./2564

รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ไตรมาสที่ 2
7/มิ.ย./2564

รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
23/ม.ค./2564

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขอ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29/ก.ค./2563

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เอกสารประกอบการนิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
แผนขับเคลื่อน PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา สพม. 21
29/ก.ค./2563

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21

แผนขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 1. เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปร

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
บุคคลต้นแบบการนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ
29/ก.ค./2563

การนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ

การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างพื้นฐานแก่นักเรียน นักศึกษา ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง (๒) การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม (๓) การมีงานทำ – มีอาชีพ (๔) การเป็นพลเมือง

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
การบริหารจัดการความรู้ สพม. 21
17/พ.ค./2563

เอกสารการประชุมการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

โครงการ การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้การบริหารจัดการความรู้

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562
19/เม.ย./2563

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2562

รายงานการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา เชิงบูรณาการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2562

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
รายงานการนิเทศฯโดยใช้กระบวนการ PLC
4/พ.ย./2562

แผนการจัดการเรียนรู้ จากประเด็น PLC

แผนการจัดการเรียนรู้ จากประเด็น PLC

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

3/มิ.ย./2560
สูตรคณิตศาสตร์ คิดเร็ว รวมสูตรเลขที่จะทำให้ทำข้อสอบง่ายขึ้น
23/ม.ค./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
29/ก.ค./2563
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
29/ก.ค./2563
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21
11/พ.ย./2560
การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทำแห่งศตวรรษที่ 21
7/มิ.ย./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7/มิ.ย./2564
รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2/มิ.ย./2560
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังคมวิทยา อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
3/มิ.ย./2560
ใครที่ชอบ Save Password ลงใน Browser จะต้องเปลี่ยนใจเมื่อได้เห็นวีดีโอนี้ !!
13/ก.ค./2564
รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

Categories