เอกสาร MOU
28/ก.ค./2561

เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

การประชุมเสวนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
เอกสารประชุมการจัดทำหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น
28/ก.ค./2561

เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
เอกสารการประชุมศูนย์แนะแนว
28/ก.ค./2561

เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ตามโครงการ“สร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21
29/พ.ค./2561

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
เครืองมือ ก.ต.ป.น. 60
13/ต.ค./2560

เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เครืองมือ ก.ต.ป.น. สพม. 21

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 โดย : wiphaphan
โปรแกรมการศึกษา
2/มิ.ย./2560

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ ให้สถานศึกษานำไปใช้จะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและย

1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 5 ครั้ง.

 โดย : admin
โปรแกรมการศึกษา
2/มิ.ย./2560

ชุดฝึกพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย

ขอให้ทุกโรงเรียนดาวโหลด ชุดฝึกพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษษไทย เพื่อตรวจสอบทักษะทางภาษาไทยของผู้เรียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
โปรแกรมการศึกษา
2/มิ.ย./2560

เอกสารการประชุมถอดบทเรียน

ขอให้โรงเรียน download เอกสารถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อดำเนินการตามคำสั่งคณะกรรมการถอดบทเรียน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
โปรแกรมการศึกษา
2/มิ.ย./2560

คู่มือการถอดบทเรียน

ขอให้โรงเรียนศึกษาคู่มือถอดบทเรียน เป็นแนวทางในการเขียนสรุป บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของครูและผู้บริหาร ที่จะส่ง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เืพื่อคัดเลือกเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ของเขตพื้นที่ ในการนำเสนอในเวทีวิชาการต่อไป

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin
โปรแกรมการศึกษา
2/มิ.ย./2560

แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ ขอให้ร.ร.ได้ศึกษาแนวปฏิบัติ ฯ และคำอธิบายการกรอกระเบียนแสดงผลการเรียนฯ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ ชี้แจงทำความเข้าใจกับครู นักเรียน ผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการคำนวณสัดส่วนร้อยละ ๘๐ ของผลการเ

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

 โดย : admin

Popular Post

13/ต.ค./2560
เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
28/ก.ค./2561
เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ
28/ก.ค./2561
เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ
29/พ.ค./2561
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21
28/ก.ค./2561
เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น
2/มิ.ย./2560
มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
2/มิ.ย./2560
ชุดฝึกพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย
2/มิ.ย./2560
คู่มือการถอดบทเรียน
2/มิ.ย./2560
แนวปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
2/มิ.ย./2560
เอกสารการประชุมถอดบทเรียน