ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
IP ของคุณคือ 3.236.231.61     
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 902 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย

สานพลังประชารัฐ สพม.นค
สานพลังประชารัฐ สพม.นค
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม
ทำเนียบกลุ่มนิเทศฯ
นางชนานันท์ สุคันธา
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
นางพรทิพา นันตะสุข
นายวชิรดล คาศริรักษ์
นายกิตตริงค์ บุญคง
นางสาวณัฐชนก เนาวรังษี
 


  

ข่าวสารทั่วไป
29 โดย : admin
29/มี.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น) ( 115 / )
    

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

อ่านต่อ....
21 โดย : admin
21/มี.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
ร้องเล่น เต้นเพลง พี่หัวดี ( 140 / )
    

โครงการ ประกวดคลิปวีดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมป์ By Pw studio.

อ่านต่อ....
ผลงานทางวิชาการ


8 เจ้าของ ดร.วชิรดล คำศิริรักษ์
8/เม.ย./2563
3.5 stars ( 3.5 / 3 )

รายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสหวิทยาเขตพืสัยสรเดช สพม.21 ( 207 / )
29 เจ้าของ wachi69
29/ม.ค./2563
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

รายงานผลการศึกษาการสอบแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา : ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาต้นแบบและเครือข่ายตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและทัดเทียมนานาชาติ ( 147 / )
(11/ส.ค./2562) การประเมินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ปีการศึกษา 2561 ( อ่าน : 218 ) เจ้าของ นายจัดสันต์ ภักดีศรี
(11/ส.ค./2562) การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยใช้กระบวนการนิเทศภายในเชิงระบบร่วมกับการทำงานเป็นทีมระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับครูของโรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม ( อ่าน : 244 ) เจ้าของ นายจัดสันต์ ภักดีศรี
(19/ก.พ./2562) การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) ( อ่าน : 760 ) เจ้าของ นางรุ่งทิวา คำแฝง
(16/ก.พ./2562) แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( อ่าน : 623 ) เจ้าของ นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
(6/ก.พ./2562) รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ( อ่าน : 713 ) เจ้าของ สลับ หัดคำหมื่น
สาระ / ความรู้
23 โดย : wiphaphan
23/ม.ค./2564     
5 stars ( 5 / 1 )
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขอ
29 โดย : wiphaphan
29/ก.ค./2563     
5 stars ( 5 / 1 )
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารประกอบการนิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)
เผยแพร่ download
[ 26/พ.ค./2563 ] test (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย Suriyaphop
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ (อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 8 ) โดย wiphaphan
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น (อ่าน : 5 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย wiphaphan
[ 28/ก.ค./2561 ] เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wiphaphan
[ 29/พ.ค./2561 ] เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21 (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย wiphaphan
[ 13/ต.ค../2560 ] เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ่าน : 3 / ดาวน์โหลด : 2 ) โดย wiphaphan
[ 2/มิ.ย./2560 ] มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ (อ่าน : 2 / ดาวน์โหลด : 1 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] ชุดฝึกพัฒนาความสามารถการอ่าน การเขียนภาษาไทย (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] เอกสารการประชุมถอดบทเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
[ 2/มิ.ย./2560 ] คู่มือการถอดบทเรียน (อ่าน : 0 / ดาวน์โหลด : 0 ) โดย admin
รายงาน COVID-19 ประจำวัน
ebook

Facebook Fanpage


ทำเนียบบุคลากร
ดร.กานนท์ แสนเภา
ผู้อำนวยการ สพม.นค
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
ปฏิทินกิจกรรม
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21
คลังแหล่งเรียนรู้
คลังอาชีพ
คลังหลักสูตร
คลังแหล่งเรียนรู้
แบบทดสอบ
แบบสำรวจ
แบบวัดแวว
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 2/มิ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 6 IP
ขณะนี้
6 คน
สถิติวันนี้
280 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
141 คน
สถิติเดือนนี้
604 คน
สถิติปีนี้
3459 คน
สถิติทั้งหมด
290882 คน
IP ของท่านคือ 3.236.231.61
(Show/hide IP)