ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

รายงาน ก.ต.ป..น. ปีการศึกษา 2563.

ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น).

ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

สพม 21 องค์กรคุณธรรม.Latest News

15/พ.ย./2564  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

คลิป VDO ก.ต.ป.น. ระดับดีเด่น โรงเรียนในสังกีด สพม.หนองคาย

 คลิป VDO ก.ต.ป.น. ระดับดีเด่น โรงเรียนในสังกีด สพม.หนองคาย

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

การอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

หน่วยศึกษานิเทศก์ และสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดทำหลักสูตรพัฒนาศึกษานิเทศก์ สำหรับ

นำไปพัฒนาศึกษานิเทศก์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่

7/มิ.ย./2564  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

รายงาน ก.ต.ป..น. ปีการศึกษา 2563

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ

29/มี.ค./2564  โดย : admin
5 stars ( 5 / 1 )

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)

21/มี.ค./2564  โดย : admin
5 stars ( 5 / 1 )

ร้องเล่น เต้นเพลง พี่หัวดี

โครงการ ประกวดคลิปวีดีโอ ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมป์ By Pw studio.

21/มี.ค./2564  โดย : admin
5 stars ( 5 / 1 )

รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ วัยเสี่ยงไม่เลี่ยง พ.ร.บ.

คลิป VDO. สั้นความสำคัญและประโยชน์ของการทำประกันภัย พ.ร.บ
โครงการยุวชนประกันภัย (คปภ.) โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม.pwstudio.

สาระ / ความรู้

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

5 stars ( 5 / 1 )

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง ที่  159/2564 ลงว

7/มิ.ย./2564  โดย : wiphaphan

รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดยศึกษานิเทศก์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเ

7/มิ.ย./2564  โดย : wiphaphan

รายงานการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ระยะที่ 1 ไตรมาสที่ 2

23/ม.ค./2564  โดย : wiphaphan

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและโครงการตามนโยบาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑ จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขอ

29/ก.ค./2563  โดย : wiphaphan

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณษการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารประกอบการนิเทศ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

29/ก.ค./2563  โดย : wiphaphan

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สพม.21

5 stars ( 5 / 1 )

แผนขับเคลื่อน PLC สู่สถานศึกษา 1. เพื่อสร้างบรรทัดฐานและค่านิยมในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของครูผู้สอน สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. เพื่อใช้กระบวนศึกษาชั้นเรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปร

ผลงานวิชาการ

15/มิ.ย./2564  โดย : patrada

งานวิทยฐานะ

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

งานวิทยฐานะ

14/มิ.ย./2564  โดย : จิดาภา

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7

5 stars ( 5 / 1 )

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก.พ.7

11/มิ.ย./2564  โดย : แว่นทิพย์

การสรรหาพนักงานราชการ

5 stars ( 5 / 1 )

การสรรหาพนักงานราชการLatest Download

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 2 )

เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

การประชุมเสวนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ตามโครงการ“สร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”

29/พ.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

13/ต.ค./2560  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เครืองมือ ก.ต.ป.น. สพม. 21

2/มิ.ย./2560  โดย : admin
1 stars ( 1 / 5 )

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ ให้สถานศึกษานำไปใช้จะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยLatest Blog

26/ก.ย./2561  โดย : ณัฐพงษ์
5 stars ( 5 / 3 )

นวัตกรรมนักเรียน “หุ่นยนต์เก็บขยะไบรท์เอ็กซ์เซอร์ไซด์ Thailand 4.0“

ในยุควิทยาการด้านเทคโนโลยีล้ำหน้า ทุกอย่างต่างมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัด ทุกมุมของบ้าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่างก็เจริญรุ่งเรืองแทบจะทุกอย่าง แต่ทุกคนยังลืมไปว่า ทุกอย่างย่อมมี2ด้านเสมอ เมื่อใดที่มีการพัฒนาเมื่อนั้นย่อมมีสิ่งที่ล

14/มิ.ย./2561  โดย : Kukkik
5 stars ( 5 / 24 )

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 

13/พ.ค./2553  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ เป็นพลังผลักดันสำคัญเบื้องหลังสภาพภูมิอากาศของโลก แต่ความเปลี่ยนแปลงๆ ในดวงอาทิตย์มีผลกระทบมากเกินกว่าด้านสภาพอากาศบนโลกเรา ผู้สื่อข่าว Voice of America, Suzanne Presto มีรายงานเก

24/เม.ย./2553  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษ

สารปรุงแต่งรสอาหาร ผงชูรส มีที่มาเริ่มจากในปี พ.ศ.2451 ศาสตราจารย์ ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น ค้นพบว่าผลึกสี

นิเทศออนไลน์

23/ก.ค./2564  โดย : admin

หน่วยที่ 5

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 4   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 4

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 3 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ฝึกปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 2 สร้างความเข้าใจ

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

การนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน ด้วยการออกแบบ

หน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 1 นำเสนอตัวอย่าง

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

    ตัวอย่างขั้นตอน การนำหลักสูตรสถานศึกษา สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

ขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการตัดการเรียนรู้วิชาเพิ่มเติม

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แบบฟอร์มขั้นตอนการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม