ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

รายงาน ก.ต.ป..น. ปีการศึกษา 2563.

ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

เกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ผ่านการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น).

ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.หนองคาย

สพม 21 องค์กรคุณธรรม.Latest News

12/พ.ค./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ด้วยรักและผูกผัน ดร.กานนท์ แสนเภา คุณศรีประภา และคุณสิริมา

ด้วยรักและผูกผัน ดร.กานนท์ แสนเภา คุณศรีประภา และคุณสิริมา

8/ก.พ./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

สพม.หนองคาย ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

สพม.หนองคาย ประชุมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยม ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

8/ก.พ./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ กตปน. 16,17 ธค. 64

ประชุมพัฒนาคณะกรรมการ กตปน. 16,17 ธค. 64

8/ก.พ./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประชุมกลุ่มนิเทศ 27มค.65 วิทยากรเลย

ประชุมกลุ่มนิเทศ 27มค.65 วิทยากรเลย

8/ก.พ./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประชุมกลุ่มนิเทศ 19 มค.65 ประเมินครูผู้ช่วย

ประชุมกลุ่มนิเทศ 19 มค.65 ประเมินครูผู้ช่วย

8/ก.พ./2565  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ประชุมกลุ่มนิเทศ 17 มค.65 เซิม

ประชุมกลุ่มนิเทศ 17 มค.65 เซิม

สาระ / ความรู้

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัติที่ดี 7C

5 stars ( 5 / 1 )

การพัฒนาโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษา สำนักงานเขต
                    พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ด้วยกระบวนการพัฒนางานสู่วิธีปฏิบัต

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

รายงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรียนในสังกั

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานผลการนิเทศ การดำเนินตามนโยบาย และจุดเน้น สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในโรงเรี

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานโครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

รายงานโครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานโครงการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสู่การพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียนด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21  

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

5 stars ( 5 / 1 )

รายงานโครงการส่งเสริมการทำวิจัยและนำผลงานวิจัยหรือวิธีปฏิบัติที่ดี

มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลงานวิชาการ

15/มิ.ย./2564  โดย : patrada

งานวิทยฐานะ

Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

งานวิทยฐานะ

14/มิ.ย./2564  โดย : จิดาภา

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.พ.7

5 stars ( 5 / 1 )

โครงการทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก.พ.7

11/มิ.ย./2564  โดย : แว่นทิพย์

การสรรหาพนักงานราชการ

5 stars ( 5 / 1 )

การสรรหาพนักงานราชการLatest Download

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 2 )

เอกสารประชุมและพิธีลงนาม MOU การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

การประชุมเสวนาและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารประชุมหน่วยฐานสมรรถนะอาชีพระยะสั้น

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษารายวิชาอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ

28/ก.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารการประชุมเชิงปฎิบัติการงานแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการงานแนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ ตามโครงการ“สร้างเครือข่ายความร่วมมือการขับเคลื่อนการจัดศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ”

29/พ.ค./2561  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ KM สพม. 21

13/ต.ค./2560  โดย : wiphaphan
5 stars ( 5 / 1 )

เครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา

เครืองมือ ก.ต.ป.น. สพม. 21

2/มิ.ย./2560  โดย : admin
1 stars ( 1 / 5 )

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

มาตรฐานการเรียนร่วมเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาฉบับนี้ ให้สถานศึกษานำไปใช้จะเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนร่วมในสถานศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ มีมาตรฐานเดียวกัน เป็นเครื่องมือส่งเสริม สนับสนุนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเข้มแข็งและยLatest Blog

26/ก.ย./2561  โดย : ณัฐพงษ์
5 stars ( 5 / 3 )

นวัตกรรมนักเรียน “หุ่นยนต์เก็บขยะไบรท์เอ็กซ์เซอร์ไซด์ Thailand 4.0“

ในยุควิทยาการด้านเทคโนโลยีล้ำหน้า ทุกอย่างต่างมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ไร้พรมแดน ไร้ขีดจำกัด ทุกมุมของบ้าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่างก็เจริญรุ่งเรืองแทบจะทุกอย่าง แต่ทุกคนยังลืมไปว่า ทุกอย่างย่อมมี2ด้านเสมอ เมื่อใดที่มีการพัฒนาเมื่อนั้นย่อมมีสิ่งที่ล

14/มิ.ย./2561  โดย : Kukkik
5 stars ( 5 / 24 )

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องหน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 เรื่อง รู้จักและใช้งานกล้องจุลทรรศน์ 

13/พ.ค./2553  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

แผนการของ NASA ในการส่งดาวเทียมสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ เป็นพลังผลักดันสำคัญเบื้องหลังสภาพภูมิอากาศของโลก แต่ความเปลี่ยนแปลงๆ ในดวงอาทิตย์มีผลกระทบมากเกินกว่าด้านสภาพอากาศบนโลกเรา ผู้สื่อข่าว Voice of America, Suzanne Presto มีรายงานเก

24/เม.ย./2553  โดย : admin
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )

ผงชูรส ที่มา-วัตถุดิบ-ประโยชน์และโทษ

สารปรุงแต่งรสอาหาร ผงชูรส มีที่มาเริ่มจากในปี พ.ศ.2451 ศาสตราจารย์ ดร.คิคุนาเอะ อิเคดะ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียวอิมพีเรียล ประเทศญี่ปุ่น ค้นพบว่าผลึกสี

นิเทศออนไลน์

6/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

แผนนิเทศ สพม.หนองคาย

5 stars ( 5 / 1 )

  แผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

หนองคาย 

5/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

เอกสารการนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

5 stars ( 5 / 1 )

เอกสารการนิเทศโครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

5/ก.พ./2565  โดย : wiphaphan

เอกสารการนิเทศโครงการ 1 คน 1 โครงงานอาชีพ

5 stars ( 5 / 2 )

เอกสารประกอบการนิเทศโครงการ 1 คน 1 โครงงานอาชีพ

23/ก.ค./2564  โดย : admin

หน่วยที่ 5

5 stars ( 5 / 1 )

ขอบข่ายเนื้อหา หน่วยที่ 4   การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 4

5 stars ( 5 / 2 )

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้

13/ก.ค./2564  โดย : wiphaphan

หน่วยที่ 3 ใส่ใจฝึกปฏิบัติ

5 stars ( 5 / 2 )

ฝึกปฏิบัติการการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่ 21

 สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน