รายงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานโครงการปีงบประมาณ 2564 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีงบประมาณ 2564

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพ การนิเทศการจัดการศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา ปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย จัดทำโดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย โดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมดำเนินงาน ระยะที่ 1 วิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจากสภาพปัญหาที่ค้นพบจากผลการนิเทศ ของโรงเรียนในแต่ละสหวิทยาเขต  ระยะที่ 2  การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ตามผลการวิเคราะห์สภาพความต้องการจำเป็นจากสภาพปัญหาที่ค้นพบจากผลการนิเทศ   ระยะที่ 3 การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ระยะที่ 4 การยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน 

เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ
 3. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ
 4. ปัญหาอุปสรรค 
 5. ข้อเสนอแนะ

     

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้

 

 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาตามนโยบาย โดยใช้สหวิทยา

เขตเป็นฐาน     ศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด และ   และ ศึกษาความพึงพอใจการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด 

 1. ขั้นตอนการดำเนินงาน   ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่  ขั้นวางแผน (Plan) จัดทำข้อมูล

สารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนที่รับผิดชอบ  วิเคราะห์สภาพปัญหา แนวทาง /วิธีการพัฒนาการนิเทศ เช่น ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน ตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา    วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา โดยพิจารณาจากนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัด  จัดทำแผนและเครื่องมือการนิเทศและปฏิทินการนิเทศ       ขั้นปฏิบัติ (Do) จัดทำหนังสือเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ (ประชุม Online)  ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตามเครื่องมือนิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ดำเนินการนิเทศตามปฏิทินการนิเทศ ด้วยการนิเทศแบบชี้แนะ  ผ่านระบบเครือข่าย ICT  เช่น Class Room  Line e-mail Conference  ขั้นตรวจสอบ (Check)           ตรวจผลงานการดำเนินงาน ใน Class Room  Line e-mail ตรวจเอกสารรายงานผลดำเนินงาน   การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา  จำนวน 4 ประเด็นหลัก 8 ประเด็นย่อย 1) การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา   3) การส่งเสริมการเรียนรู้   4) การดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564   สะท้อนผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต  ยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงาน ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act) นำผลการสะท้อนการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จำนวน 4 ประเด็นหลัก 8 ประเด็นย่อย ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต นิเทศชี้แนะประเด็นที่เป็นจุดพัฒนาของโรงเรียน จัดทำแผนนิเทศในวงรอบต่อไป

๓. ผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ และผลการดำเนินเชิงคุณภาพ

 1. ผลที่เกิดกับครูผู้สอน  ได้รับการพัฒนา ด้านการนิเทศหลักสูตรสถานศึกษา/

หลักสูตรสมรรถนะ และกระบวนการเรียนรู้  จำนวน 1,127 คน

 1. ผลที่เกิดกับผู้เรียน ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะ

ในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active Learning   เพศวิถี ตามนโยบายวิถีใหม่วิถีคุณภาพ

ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ และด้านประสิทธิภาพ 

 1. ผลที่เกิดกับ โรงเรียน โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เป็น

แบบอย่างได้ด้านการนิเทศภายใน  และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 1. ผลที่เกิดกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการ

นิเทศการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  มีรูปแบบการนิเทศที่หลากหลายวิธี  มีโรงเรียนต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาที่โดดเด่นเป็นแบบอย่างได้  มีโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย  ได้รับกายยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            4. ปัญหาและอุปสรรค 

           ปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นกับโครงการคือการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจากปัจจัยหลายด้านเช่น  ด้านเวลา ด้านการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียน และศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต              

              5. ข้อเสนอแนะ

            จัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างครูและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบในแต่ละสหวิทยาเขต ว่าจะต้องดำเนินการตามโครงการจนสำเร็จตามกระบวนการที่กำหนด

 

 

 

 

 

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป