รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563

รายงาน ก.ต.ป.น. ปีการศึกษา 2563 5 อันดับล่าสุด

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

          รายงานการประเมินตนเอง ตามเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

ปีการศึกษา 2563 ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ตามคำสั่ง ที่  159/2564 ลงวันที่ 18  มีนาคม  2564  มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานผลการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ระหว่างวันที่ 22  มีนาคม - 9  เมษายน  2564 ตามเครื่องมือ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 7 ประเด็น  ได้แก่  1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  2) การดำเนินงานด้านวิชาการ  

3)  การดำเนินงานด้านบริหารทั่วไป  4) การดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล  5) การดำเนินงานด้านการบริหารงานงบประมาณ  6) การดำเนินงานโครงการตามนโยบาย และ 7) วิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา 

เพื่อนำผลการนิเทศไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   ปีการศึกษา 2564 เสนอต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินและนิเทศการศึกษา  และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  ประกอบด้วย 1) สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 2) สหวิทยาเขตหนองคาย 3) สหวิทยาเขตเทสรังสี 4) สหวิทยาเขตท่าบ่อ 5) สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  และ 6) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์

         เนื้อหาของการรายงานประกอบด้วย 5  ประเด็นหลัก คือ 

๑. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

2. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

วิชาการ  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

3. ผลการดำเนินโครงการตามนโยบาย

4. ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย

5. การนำผลการนิเทศ  ไปวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดของรายงานสรุปได้ดังนี้

         1. สรุปข้อมูลพื้นฐาน ที่นำมาใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา  โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จำนวน 6  สหวิทยาเขต  จำนวน 31 โรงเรียน     ดังนี้

 1. ข้อมูลครู  จำนวน 1,199  คน  
 2. ข้อมูลนักเรียน  จำนวน 19,631 คน  นักเรียนพิการเรียนรวม จำนวน  112 คน
 3. การเปิดแผนการเรียนและจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย พบว่า มีโรงเรียน

รายงานผลการเปิดแผนการเรียน  6 สหวิทยาเขต ดังนี้ 

 1. สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  เปิดแผนการเรียนเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 9 กลุ่มอาชีพ ตามระบบ TCAS จำนวน 1 โรงเรียน แผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

2 โรงเรียน และรูปแบบชุมนุมอาชีพ   จำนวน 1  โรงเรียน

 1. สหวิทยาเขตหนองคาย  เปิดแผนการเรียนเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 9 กลุ่มอาชีพ ตามระบบ TCAS จำนวน 1 โรงเรียน  รูปแบบทวิศึกษา จำนวน 1 โรงเรียน  รูปแบบบูรณาการ  จำนวน 3 โรงเรียน  รูปแบบหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 โรงเรียน 

รูปแบบชุมนุมอาชีพ   จำนวน 2 โรงเรียน และ รูปแบบธุรกิจพอเพียง    จำนวน 1 โรงเรียน 

 1. สหวิทยาเขตเทสรังสี  เปิดแผนการเรียนเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 9 กลุ่มอาชีพ ตามระบบ TCAS จำนวน 3 โรงเรียน เปิดหลักสูตรระยะสั้นจำนวน 1 โรงเรียน  รูปแบบบูรณาการ 6 โรงเรียน

 1. สหวิทยาเขตท่าบ่อ  เปิดแผนการเรียนเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 9 กลุ่มอาชีพ ตามระบบ TCAS จำนวน 1 โรงเรียน เปิดหลักสูตรระยะสั้น 

จำนวน 3 โรงเรียน รูปแบบบูรณาการ  6 โรงเรียน

 1. สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  เปิดแผนการเรียนเตรียมความพร้อมศึกษาต่อ

ระดับอุดมศึกษา 9 กลุ่มอาชีพ ตามระบบ TCAS จำนวน 1 โรงเรียน  เปิดห้องเรียนพิเศษ จำนวน 1 โรงเรียน เปิดแผนการเรียน  วิทย์ – คณิต   จำนวน 5 โรงเรียน เปิดหลักสูตรระยะสั้น  จำนวน 2โรงเรียน 

ชุมนุมอาชีพ จำนวน   1 โรงเรียน

 1. ในสหวิทยาเขตเบญจพิทย์  เปิดแผนการเรียน  วิทย์ – คณิต จำนวน 5 โรงเรียน 
  1.  ด้านบริหารวิชาการ  พบ ว่า สหวิทยาเขตผ่านการรับรองผลการประเมินตนเอง

และห้องเรียนการงานอาชีพ  จำนวน  1 โรงเรียน

                    1.4 ความต้องการพัฒนา   ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  จำนวน 6 สหวิทยาเขต  จำนวน 31 โรงเรียน ต้องการพัฒนา  เรื่อง 64 เรื่อง  จัดกลุ่มพัฒนา 

4 ด้าน  ของ ก.ต.ป.น. ได้ดังนี้

                              1) ด้านวิชาการ  ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2) ด้านการวัดและประเมินผล 3) ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  4) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  5)การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 6) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) วิชาวิทยากรคำนวณ (Coding) และรูปแบบ Unplugged 7) การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8) การนิเทศภายใน 9) กระบวนการ PLC

                              2) ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียน

                              3) ด้านบริหารงานบุคคล  ได้แก่  การพัฒนาเพื่อให้มีวิทยฐานะแนวทางใหม่

4) ด้านบริหารงบประมาณ ได้แก่  การพัฒนางานการเงินและพัสดุของโรงเรียน

2. ผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย  4 ด้าน  ได้แก่ ด้านวิชาการ  ด้านบริหารทั่วไป  ด้านบริหารงานบุคคล  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  ดังนี้ 

คุณภาพระดับดีเยี่ยม จำนวน 4 สหวิทยาเขต ได้แก่ 1) สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล 2) สหวิทยาเขตหนองคาย 3) สหวิทยาเขตท่าบ่อ 4) สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ และ สหวิทยาเขต ผ่านการรับรองผลการประเมินตนเอง คุณภาพระดับดี จำนวน 2 สหวิทยาเขต ได้แก่ 1) สหวิทยาเขตเทสรังสี 2) สหวิทยาเขต

พิสัยสรเดช

          2.2 ด้านบริหารทั่วไป พบว่า ทั้ง 6 สหวิทยาเขตผ่านการรับรองผลการประเมินตนเอง

คุณภาพระดับดีเยี่ยม 

          2.3 ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ทั้ง 6 สหวิทยาเขตผ่านการรับรองผลการประเมินตนเอง

คุณภาพระดับดีเยี่ยม

          2.4 ด้านบริหารงบประมาณ พบว่า ทั้ง 6 สหวิทยาเขตผ่านการรับรองผลการประเมินตนเอง

คุณภาพระดับดีเยี่ยม

 1. การสรุปรายงานผลการนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ในสังกัด โครงการตามนโยบาย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน และหน่วยงานอื่น ๆ มีผลการดำเนินโครงการของโรงเรียนในสหวิทยาเขต ดังนี้

     3.1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล   ผลการประเมินโครงการ จำนวน 116 โครงการ ระดับ

คุณภาพ  A 4 จำนวน 93  โครงการ   และระดับคุณภาพ  A 3  จำนวน 23 โครงการ 

 1.  สหวิทยาเขตหนองคาย  ผลการประเมินโครงการ จำนวน ๕o โครงการ  ระดับคุณภาพ 

A 4  จำนวน ๓๔ โครงการ   ระดับคุณภาพ A 3  จำนวน ๑๕  โครงการ   ระดับคุณภาพ A2 

จำนวน ๑ โครงการ   

 1.  สหวิทยาเขตเทสรังสี  ผลการประเมินโครงการ จำนวน 61  โครงการ ระดับคุณภาพ 

A 4  จำนวน 37  โครงการ   ระดับคุณภาพ A 3  จำนวน 21  โครงการ   ระดับคุณภาพ A2 

จำนวน 2 โครงการ   

 1.  สหวิทยาเขตท่าบ่อ  ผลการประเมินโครงการ จำนวน 60  โครงการ ระดับคุณภาพ 

A 4  จำนวน 39  โครงการ   ระดับคุณภาพ A 3  จำนวน 16  โครงการ   ระดับคุณภาพ A2 

จำนวน 5 โครงการ 

 1.  สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  ผลการประเมินโครงการ จำนวน  40 โครงการ  ระดับคุณภาพ 

A 4  จำนวน 10 โครงการ   ระดับคุณภาพ  A 3  จำนวน 16 โครงการ   ระดับคุณภาพ A2 

จำนวน  3 โครงการ  ระดับคุณภาพ A1 จำนวน  10 โครงการ 

 1. สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ ผลการประเมินโครงการ จำนวน 60 โครงการ  ระดับคุณภาพ 

A 4  จำนวน 6 โครงการ   ระดับคุณภาพ  A 3  จำนวน 29 โครงการ   ระดับคุณภาพ  A2 

จำนวน 30 โครงการ   

 1. ผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาหนองคาย มีผลดีเด่นที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี ที่สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาจากการเขียนรายงาน และผลงานเชิงประจักษ์ ได้ เช่น เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้านอาชีพสู่ความเป็นเลิศโดยใช้หลักสูตรอาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ  ชื่อเจ้าของผลงาน  นางสมัคร นำสงค์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนโคกคอนวิทยาคม  สรุปผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีของสถานศึกษาในสหวิทยาเขต ดังนี้

4.1 สหวิทยาเขตปทุมเทวาภิบาล  จำนวน 4 โรงเรียน พบว่า  มีวิธีปฏิบัติที่ดี 10 เรื่อง 

แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านงานบริหารวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง ด้านการบริหารทั่วไป 

จำนวน 2  เรื่อง  ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง และ  ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน  3  เรื่อง

4.2 สหวิทยาเขตหนองคาย  จำนวน ๕ โรงเรียน พบว่า  มีวิธีปฏิบัติที่ดี ๑o เรื่อง แยกเป็น

รายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน ๕ เรื่อง    ด้านบริหารทั่วไป จำนวน ๒ เรื่อง 

ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน ๒ เรื่อง ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน ๑ เรื่อง

          4.3 สหวิทยาเขตเทสรังสี  จำนวน 6 โรงเรียน พบว่า  มีวิธีปฏิบัติที่ดี 21 เรื่อง แยกเป็นราย

ด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน 7 เรื่อง    ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 5 เรื่อง  ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 6 เรื่อง ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน  4 เรื่อง

         4.4 สหวิทยาเขตท่าบ่อ   จำนวน 6 โรงเรียน พบว่า  มีวิธีปฏิบัติที่ดี 13 เรื่อง แยกเป็น

รายด้าน 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง    ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 4 เรื่อง 

ด้านบริหารงานบุคคล จำนวน 1 เรื่อง ด้านบริหารงบประมาณ จำนวน  2 เรื่อง

          4.5 สหวิทยาเขตพิสัยสรเดช  จำนวน 5 รงเรียน พบว่า  มีวิธีปฏิบัติที่ดี  จำนวน 9 เรื่อง 

แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน   ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง    ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 4  เรื่อง 

          4.6 สหวิทยาเขตเบญจพิทย์ จำนวน 5 โรงเรียน พบว่า มีวิธีปฏิบัติที่ดี  11 เรื่อง 

แยกเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ  จำนวน 6 เรื่อง    ด้านบริหารทั่วไป จำนวน 5 เรื่อง

           5. การนำผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  2564 ไปวางแผนพัฒนา ในปีการศึกษา 2564

          5.1 ด้านวิชาการ  ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2) ด้านการวัดและประเมินผล 3) ด้านการวิจัยและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  4) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  5) การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การเรียนการสอนฐานสมรรถนะ 6) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) วิชาวิทยากรคำนวณ (Coding) และรูปแบบ Unplugged 7) การเขียนแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ  8) การนิเทศภายใน 9) กระบวนการ PLC                   5.2 ด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือของนักเรียน

          5.3  ด้านบริหารงานบุคคล  ได้แก่ การพัฒนาเพื่อให้มีวิทยฐานะแนวทางใหม่

5.4 ด้านบริหารงบประมาณ ได้แก่  การพัฒนางานการเงินและพัสดุของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 1. ด้านข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถนำมาใช้เป็น

ข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. ด้านการบริหารวิชาการ ควรอ้างอิงเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง

กับผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

 1. ด้านการบริหารทั่วไป ควรอ้างอิงเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง

กับผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

 1. ด้านการบริหารบุคคล ควรอ้างอิงเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง

กับผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

 1. ด้านบริหารงบประมาณ ควรอ้างอิงเอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อง

กับผลการประเมิน ระดับคุณภาพดีเยี่ยม

 1. การรายงานผลการดำเนินโครงการ ควรเขียนรายงานผลการดำเนินโครงการให้เห็น

วิธีการดำเนินงาน และผลที่เกิดจากการดำเนินโครงการได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามรูปแบบการประเมินโครงการ และรายงานให้ครบทุกโครงการที่ดำเนินการ และมีอยู่ในแผนปฏิบัติการ

 1. การเขียนรายงานวิธีปฏิบัติที่ดี หรือผลงานดีเด่นของสถานศึกษา ควรพิจารณาจากผลการ

ประเมินตนเอง 4 ด้าน และผลการดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา คัดเลือกมาเป็นผลงานดีเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดี ที่จะนำมาพัฒนาต่อยอด ให้เกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

   
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป