[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 807 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน : jatuporn
พฤหัสบดี ที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 1075    จำนวนการดาวน์โหลด : 175 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้วิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ (80/80) 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้วิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่พัฒนาขึ้น  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  4) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนด (80/80) 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) การดำเนินการแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาหลักการทฤษฎีและแนวทางในการสอนเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) และการสร้างและการพัฒนาแบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ  2) พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหาประสิทธิภาพบทเรียนบนเว็บและ  3) ทดลองใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมและแบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ
             กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 40 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนพรเจริญวิทยา  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ  ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
     การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบ  Pre-experimental Design  มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง จึงเรียกว่า One group pre-test posttest Design ใช้เวลาในการทดลอง 16 ชั่วโมง 
                เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนการรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  2) แบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 และ  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) และ t-test (Dependent Samples)
                    ผลการวิจัยพบว่า 
1.  แบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe
Dreamweaver CS6 โดยการใช้วิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.67/85.50 
2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีค่าเท่ากับ  0.76
3.  นักเรียนที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม
Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
4. นักเรียนร้อยละ 90 ที่เรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 80)  โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  85.50
5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนบนเว็บ  เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมAdobe Dreamweaver CS6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning)  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชาเคมีเพิ่มเติม 1 เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) 19/ก.พ./2562
      แนวทางการนิเทศการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ ด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โรงเรียนต้นแบบการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 16/ก.พ./2562
      รายงานการวิจัยการศึกษาภาพความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 6/ก.พ./2562
      การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบูรณาการลูกเสือเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 6/ธ.ค./2561
      การประดิษเครื่องประดับนาฎศิลป์ไทย โดยโรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม 28/ก.ย./2561


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป