[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 54.167.83.233     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 764 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางสาวอริศสา แสงพรมชารี
พุธ ที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 105    จำนวนการดาวน์โหลด : 34 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
           การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2      มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษ   เพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม อำเภอ          บึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ คือ 1) แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ซึ่งมีค่าความยากระหว่าง 0.27 – 0.50 และค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .25 – 0.83 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 3) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณหาค่าเฉลี่ย     ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t - test (t – test for Dependent samples) ผลการศึกษาพบว่า
           1.  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.70 / 81.23 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ 80/80
           2.  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.5189 นั่นคือนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.879
           3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          4. นักเรียนมีความพึงพอใจที่ดีต่อแบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

ดาวน์โหลด  ( Fulltext )

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      การออกแบบกิจกรรมการเรียนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน เรื่องสถิติเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม 9/ม.ค./2561
      การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 โดยการใช้แบบฝึกทักษะและวิธีการสอนแบบเชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4/ม.ค./2561
      การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง Daily English ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6/ธ.ค./2560
      รายงานผลการดำเนินงานแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก สพม. 21 2/มิ.ย./2560
      ตัวอย่างเอกสารการนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร 2/มิ.ย./2560