[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์พัฒนาวิชาการ และบริหารจัดการความรู้ สพม.21
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป    
IP ของคุณคือ 3.85.143.239     
  • 01เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 807 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ

Close
:) :D :(
:o :p ;)
:| x( :~
(ตัวแสดงอารมณ์)

poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ศึกษานิเทศก์ออนไลน์
นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร
ศึกษานิเทศก์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒๑

สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
สานพลังประชารัฐ สพม.๒๑
 
หนังสั้น
หนังสั้นไทยนิยม

  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่อง ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรม ความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เจ้าของผลงาน : ภวิษ ขุนใหญ่
เสาร์์ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 3377    จำนวนการดาวน์โหลด : 242 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 2 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
ชื่อเรื่อง      :    รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
                          รหัสวิชา  ง21201  เรื่อง  ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย
ผู้วิจัย         :    ภวิษ  ขุนใหญ่
ที่อยู่           :    โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์  อำเภอโซ่พิสัย  จังหวัดบึงกาฬ   
ปีที่ศึกษา    :    2559
 
 
บทคัดย่อ
 
          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  ง21201  เรื่อง  ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมควปลอดภัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  ง21201  เรื่อง  ระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมควปลอดภัย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  ง21201  เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียน และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา  ง21201เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น    
กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ อำเภอ     โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ปีการศึกษา 2559 จากทั้งหมด 3 ห้องเรียน จำนวน 79 คน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ภาคเรียนที่ 1            ปีการศึกษา 2559  จำนวน  1 ห้องเรียน จำนวน 25 คน ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม ซึ่งนักเรียนในแต่ละห้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 4 ชุด ใช้เวลา 12 ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ หาคุณภาพของแบบทดสอบ พบว่า มีอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.85 มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.43 ถึง 0.75  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินทั้งฉบับเท่ากับ 0.83
 
ผลการวิจัยพบว่า
1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.80/83.46 สูงถึงเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2.   ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องะบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเท่ากับ 0.6787 คิดเป็นร้อยละ 67.87 แสดงว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทำให้นักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6787 หรือ คิดเป็นร้อยละ 67.87
3.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องะบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.   ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รหัสวิชา ง21201 เรื่องะบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์และจริยธรรรมความปลอดภัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

นวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      โครงงาน รองเท้าเพื่อสุขภาพผลิตจากยาพารา โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 2/ต.ค../2561
      ผลงานนักเรียน การจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม 1/ต.ค../2561
      โครงงาน สมุนไพรดับกลิ่นเท้า โดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม 28/ก.ย./2561
      ผลงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โรงเรีนนเจ็ดสีวิทยาคาร 28/ก.ย./2561
      ชุดการสอน วิชาศิลปะ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง รอบรู้เรื่องเครื่องดนตรี ชุดที่ 4 เรื่อง วงดนตรีไทย 26/มิ.ย./2561ความคิดเห็นที่ 1 อาทิตย์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 07:03:31
  ข้อความ :

     ผลงานดีมากครับ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมาก ขอนำไปใช้นะครับ


โดย : ทัศนา    ไอพี : 125.26.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ kunwiphaphan@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป